เครื่องกระตุ้นไขสันหลังเพื่อลดอาการปวด

เครื่องกระตุ้นไขสันหลังเพื่อลดอาการปวด (Spinal cord stimulation)

ในกรณีที่มีอาการปวดรุนแรงและผ่านการผ่าตัดกระดูกสันหลังมาแล้ว(Fail back surgery syndrome, FBSS) แต่อาการปวดไม่ดีขึ้น พบว่า การใส่เครื่องกระตุ้นไขสันหลังเพื่อลดอาการปวด (Spinal cord stimulation) นั้นมีหลักฐานทางการแพทย์ ว่าสามารถช่วยลดอาการปวดได้ดี และทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น โดยการวางตำแหน่งของสายบริเวณช่องเหนือสันหลังซึ่งสายจะปล่อยสัญญาณกระตุ้นที่ทำให้สามารถยับยั้งอาการปวดลงได้