บุคคลากร
Pain staff

Picture5

น.พ.นพดล ชื่นศิริเกษม

Nopadon Chernsirikasem, M.D.

ผู้อำนวยการกองวิสัญญีและห้องผ่าตัด รพ.พระมงกุฎเกล้า

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ความปวด (Pain Specialist)

Picture6

น.พ.สิทธาพันธ์ มั่นชูพงศ์

Sithapan Munjupong, M.D.
Picture7

น.พ.เอกสักถ์ จันทรปรรณิก

Ekasak Chantarapannik, M.D.
Picture8

พ.ญ.วรรณวิภา มาลัยทอง

Wanwipha Malaithong, M.D.
Picture9

พ.ญ.นาตยา อุดมศักดิ์

Nattaya Udomsakdi, M.D.

พยาบาลประจำหน่วย (Pain Nurses)

Picture11

พ.ท.ญ.กนกวรรณ ขันอาษา

Kanokwan Kanarsa ,B.N.S.,M.Sc (Sport sciences)
Picture12

พ.ต.ญ.บุญปวีณ์ บัวกลาง

Boonpawee Buaklang, B.N.S
Picture13

นิลุบล รุ่งเพ็ชรวงศ์

Nilubol Rungphatwong
Picture14

จรรจิรา ประดิษฐ์

JANJIRA PRADIT
Picture15

ภัสราภรณ์ เกตุเทศ

Passaraporn Ketted
Picture16

พัทธนันท์ สุทธิวงค์

Phatthanan Suttiwong

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

Picture18

จ.ส.อ.วิทยา กำปั่นทอง

Withaya Kumpanthong
Picture19

สุมิ่งขวัญ ดีเลข

Sumingkuan Deelek
Picture20

วิไลวรรณ มีนคร

Velaivan Meenakorn
Picture21

ภรทิพย์ มาลา

Porntip mala