การเดินทางของ “ศูนย์เวชศาสตร์ความปวด”

ศูนย์เวชศาสตร์ความปวด หรือ Pain clinic โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เริ่มมีมาตั้งแต่ก่อนการสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6-รอบพระชนมพรรษา-โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ซึ่ง นพ.นพดล ชื่นศิริเกษม ได้ทำการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกโดยต้องใช้พื้นที่ร่วมกันกับคลินิควิสัญญี ที่ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และขาดแคลนบุคลากร ทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ความปวด พยาบาล ที่จะมาช่วยงานในหน่วยเวชศาสตร์ความปวด

ปี 2551 พญ.นาตยา อุดมศักดิ์ ได้มาช่วยออกตรวจผู้ป่วยนอกและทำหัตถการด้านเวชศาสตร์ความปวด (Pain intervention) ทุกวันพฤหัสบดี แต่เนื่องจากมีปริมาณผู้ป่วยเยอะขึ้นจึงได้ขอใช้พื้นที่ตรวจผู้ป่วยนอก ของอาคารมหาวชิราลงกรณ์ ร่วมกับใช้พื้นที่ห้องผ่าตัดออร์โธปิดิกส์ ซึ่งว่างเฉพาะช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดี แต่ก็ยังประสบปัญหาต่างๆมากมาย

ประวัติของเรา

ปี 2557 ได้การประสานงานขอมีห้องทำหัตถการด้านเวชศาสตร์ปวดของหน่วยเอง โดย นพ.สิทธาพันธ์ มั่นชูพงศ์ โดยได้รับความร่วมมือจาก นพ.นพดล ชื่นศิริเกษม (ผู้อำนวยการกองวิสัญญีและห้องผ่าตัดในขณะนั้น)  และวิสัญญีพยาบาล ให้ปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์วิสัญญีเดิม (ห้องผ่าตัด 36) และจัดหาอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเติมที่ทันสมัยเช่น เตียงสำหรับทำหัตถการ และ เครื่องฉายเอ๊กซเรย์ฟลูโอโรสโคป (C-ARM Fluoroscope) เพื่อให้สามารถทำหัตถการได้อย่างสะดวกมากขึ้น และสามารถทำหัตถการช่วยเหลือผู้ป่วยได้สะดวกขึ้น

ปี 2561 ได้มีการย้ายพื้นที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก จากอาคารมหาวชิราลงกรณ์ มายังพื้นที่ชั้น2 ตึกศูนย์วิจัยและพัฒนาทางชีววิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของ Pain clinicในปัจจุบัน โดยมี พญ.วรรณวิภา มาลัยทอง เป็นผู้ริเริ่มรวมทั้งประสานงานกับฝ่ายต่างๆ จนกระทั่งเป็นรูปเป็นร่าง แต่ก็ยังไม่สามารถเปิดในบริการได้ทุกวัน เพราะยังขาดแคลนด้านบุคคลกร โดยเฉพาะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จนกระทั่งมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น คือ นพ.เอกสักถ์ จันทรปรรณิก และพญ.ญาณิพรรณ จึงสมาณญาติ จึงสามารถทำให้หน่วยเวชศาสตร์ความปวด  รพ.พระมงกุฎเกล้า ก่อร่างสร้างตัวเป็นรูปเป็นร่างได้ถึงปัจจุบัน โดยสามารถให้การรักษาที่ทันสมัยกับผู้ป่วยและสามารถเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่สามารถสร้างแพทย์ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติในอนาคตต่อไปได้

วิสัยทัศน์(Vision)

เป็นสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำที่มีมาตรฐานในด้านการให้บริบาลและอบรมการอบรมทางด้านเวชศาสตร์ความปวด

To provide standard of pain management and fellowship training

พันธกิจ(Mission)

1. มอบประสบการณ์การรักษาพยาบาลและบริการที่ทันสมัยด้วยนวัตกรรมในสาขาเวชศาสตร์ความปวด

Deliver innovative clinical and service experiences

 2. เพื่อสร้างวิสัญญีแพทย์อนุสาขาเวชศาตร์ความปวดที่มีคุณภาพและความเอื้ออาทร 

To provide the quality of pain fellowship training

ค่านิยมหลัก(Core values)

ความคล่องตัว ความเอื้ออาทรความร่วมมือทำงาน

Agility Caring Team work