โรคและหัตถการ

โรคและหัตถการ

ในปัจจุบันการรักษาอาการปวด เป็นสาขาใหม่ทางการแพทย์ ที่มีวิวัฒนาการการรักษาให้ได้ผลดี และมีความก้าวหน้าไปมาก แต่ในประเทศไทยการรักษาความปวดยังจัดเป็นอาการที่ไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีเท่าที่ควร ซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ความปวด (Pain Specialist) ซึ่งจะให้การดูแลผู้ป่วยร่วมกับแพทย์สหสาขาเช่น ผู้เชียวชาญทางกระดูกและข้อ เวชศาสตร์ฟื้นฟู อายุรแพทย์ โดยมุ่งเน้นเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะทำการดูแลทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของโรงพยาบาล โดยครอบคลุมกลุ่มโรคหลากหลายเช่น

 • อาการปวดเรื้อรัง ที่ไม่ได้ผลจากการรับประทานยาและกายภาพบำบัด หรือกรณีผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อผ่าตัด เช่น Cervicogenic headache, Occipital neuralgia (Scalp/head pain), Chronic back pain, Chronic abdominal pain, Chronic pelvic pain, Fail back surgery syndrome
 • อาการปวดจากมะเร็ง(Cancer pain syndrome)
 • อาการปวดเส้นประสาท (Neuropathic pain) เช่น Complex regional pain syndrome (Reflex Sympathetic Dystrophy: RSD), Phantom limb pain, Post herpetic neuralgia and neuropathies
 • อาการปวดเฉียบพลัน (Severe acute pain) เช่น Multiple trauma, burn, fracture ribs
 • อาการปวดหลังผ่าตัด( Post operative pain)
 • อาการปวดหลังผ่าตัดที่ดำเนินเป็นอาการปวดเรื้อรัง(Chronic Postsurgical pain syndrome ,CPSP)
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ความปวด(Pain Specialist) จะให้การบริการทางด้าน หัตถการสำหรับรักษาอาการปวดระดับสากลซึ่งการรักษามีทั้งการใช้ยาและการทำหัตถการขึ้นกับความรุนแรงของความปวด สาเหตุของความปวด รวมถึงปัจจัยด้านอื่นๆ เช่น ผู้ป่วยไม่สามารถทนต่อผลข้างเคียง ของยาได้ ผู้ป่วยปฏิเสธการผ่าตัด

การรักษาโดยการใช้ยา(Pharmacological management) โดยมีการบริหารยาแก้ปวด อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพกับผู้ป่วยมากที่สุดและเกิดผลข้างเคียงน้อยที่สุด

การรักษาโดยใช้หัตถการ(Intervention pain management) ครอบคลุมทั้งในการวินิฉัยหาสาเหตุของอาการปวด และการรักษาอาการปวดให้ถูกจุดดังเช่น

 • Diagnostic and therapeutic spinal injections

 • Epidural steroid injections for cervical and lumbosacral radicular pain

 • Facet joint injections for axial back pain and spondylosis with failed physiotherapy

 • Nerve block for facial pain or trigeminal neuralgia

 • Occipital nerve block for chronic headache

 • Celiac plexus blocks for chronic intractable abdominal and pancreatic pain

 • Sympathetic nerve blocks for sympathetic maintained pain and vascular insufficiency

 • Ultrasound-guided injections

 • Trigger point injections for myofascial pain syndrome

นอกจากนั้นหลังจากทราบสาเหตุแล้วจะสามารถทำหัตถการเพื่อให้สามารถบรรเทาอาการปวดได้ยาวนานขึ้น เช่นการทำหัตถการดังต่อไปนี้

การรักษาโดยการใช้ยา(Pharmacological management) โดยมีการบริหารยาแก้ปวด อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพกับผู้ป่วยมากที่สุดและเกิดผลข้างเคียงน้อยที่สุด

การรักษาโดยใช้หัตถการ(Intervention pain management) ครอบคลุมทั้งในการวินิฉัยหาสาเหตุของอาการปวด และการรักษาอาการปวดให้ถูกจุดดังเช่น

 • Chemical neurolysis
 • Radiofrequency ablation
 • Cooled radiofrequency ablation
 • Spinal cord stimulation
 • Dorsal root ganglion stimulation
 • Peripheral nerve stimulation
 • Intrathecal pump implantation
 • Platelet rich plasma injections
 • Regenerative medicine therapy
 • Stem cell injections

Pain medicine specialists are experts in helping patients with a wide range of painful disorder. Our doctors are experienced with various options, including pain medication, injection therapies, and implantable pain management devices — such as intrathecal pump and spinal cord stimulators. Our teams are include pain physician, pain fellow, physiatrist , registered nurses and clinical assistants

Conditions treated

Pain specialists treat the following conditions such as Abdominal pain, Back pain, Cancer , Facet joint syndrome, Failed back surgery syndrome, Occipital neuralgia, Chronic post surgical pain syndrome ,Complex regional pain syndrome

Pain specialist offer a full range of medical treatments and surgical services and procedures such as Celiac plexus blocks, Chemical denervation, Cooled radiofrequency ablation, Dorsal root ganglion stimulation, Drug pump implantation, Epidural steroid injections, Facial joint injections, Head pain injections, High frequency stimulation, Integrative pain management, Joint injections, Medication management, Minimally invasive lumbar decompression (MILD procedure), Nerve blocks, Occipital nerve stimulation, Platelet rich plasma and stem cell injections, Radiofrequency neurotomy, Regenerative medicine therapy, Sympathetic nerve blocks, Ultrasound-guided injections

Call us Tel:+6692-712-4551